1. Tổng quan

WAF là viết tắt của “Web Application Firewall”. Đây là một loại tường lửa (firewall) được sử dụng để bảo vệ các ứng dụng web khỏi các cuộc tấn công bằng cách giám sát, chặn và phát hiện các hoạt động bất thường. WAF có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công như SQL injection, cross-site scripting, và các cuộc tấn công khác nhằm vào các lỗ hổng bảo mật của ứng dụng web. Nó hoạt động bằng cách phân tích các request HTTP và sử dụng các quy tắc (rule) để xác định các hành vi độc hại.

WAF là một phần quan trọng trong việc bảo vệ ứng dụng web và đảm bảo an toàn cho dữ liệu của người dùng.

2. Yêu cầu

ApplicationVersion
OSUbuntu 20.04
HAProxyv2.7.0
ModSecurityv3.0.9
OWASP ModSecurity CRSv3.3.4

Cài đặt package dependencies

Cài đặt một số dependencies phục vụ cho quá trình build các packages:

sudo apt install build-essential doxygen valgrind libyajl-dev libgeoip-dev liblmdb-dev \
    liblua5.3-dev libpcre2-dev libxml2-dev libcurl4-openssl-dev \
    libfuzzy-dev libevent-dev libpcre3-dev libssl-dev libsystemd-dev jq

3. Cài đặt

Cài đặt ModSecurity

sudo mkdir /etc/modsecurity
$ wget https://github.com/SpiderLabs/ModSecurity/releases/download/v3.0.9/modsecurity-v3.0.9.tar.gz
tar xzvf modsecurity-v3.0.9.tar.gz
cd modsecurity-v3.0.9
$ ./configure --prefix=/usr/local/modsecurity-3.0.9 --with-lua --with-pcre2 --with-lmdb
make -j $(nproc)
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/modsecurity-3.0.9 /usr/local/modsecurity
Tạo file /etc/modsecurity/modsecurity.conf
$ sudo cp modsecurity.conf-recommended /etc/modsecurity/modsecurity.conf
$ sudo cp unicode.mapping /etc/modsecurity

Cài đặt spoa-modsecurity

$ git clone https://github.com/FireBurn/spoa-modsecurity.git
cp -r /usr/local/modsecurity/include/modsecurity spoa-modsecurity/include
cd spoa-modsecurity
sed -i 's/ModSecurity-v3.0.5\/INSTALL\/usr\/local\/modsecurity\/include/\/usr\/local\/modsecurity\/include\/modsecurity/g' Makefile
sed -i 's/ModSecurity-v3.0.5\/INSTALL\/usr\/local\/modsecurity\/lib/\/usr\/local\/modsecurity\/lib/g' Makefile
make
sudo make install

Tạo file modsec systemd

sudo vim /usr/lib/systemd/system/modsecurity.service
[Unit]
Description=Modsecurity Standalone
After=network.target
[Service]
Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/modsecurity/lib/
Environment="CONFIG=/etc/modsecurity/modsecurity.conf" "EXTRAOPTS=-d -n 1"
ExecStart=/usr/local/bin/modsecurity $EXTRAOPTS -f $CONFIG
ExecReload=/usr/local/bin/modsecurity $EXTRAOPTS -f $CONFIG
ExecReload=/bin/kill -USR2 $MAINPID
Restart=always
Type=simple
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Cài đặt OWASP ModSecurity CRS

$ wget https://github.com/coreruleset/coreruleset/archive/refs/tags/v3.3.4.tar.gz -O coreruleset-v3.3.4.tar.gz
tar xzvf coreruleset-v3.3.4.tar.gz
sudo mv coreruleset-3.3.4 /usr/local/coreruleset-3.3.4
sudo ln -sf /usr/local/coreruleset-3.3.4 /usr/local/coreruleset
cd /usr/local/coreruleset
sudo mv crs-setup.conf.example crs-setup.conf
sudo mv REQUEST-900-EXCLUSION-RULES-BEFORE-CRS.conf.example REQUEST-900-EXCLUSION-RULES-BEFORE-CRS.conf
sudo mv RESPONSE-999-EXCLUSION-RULES-AFTER-CRS.conf.example RESPONSE-999-EXCLUSION-RULES-AFTER-CRS.conf

Thêm các dòng sau vào file /etc/modsecurity/modsecurity.conf

sudo vim /etc/modsecurity/modsecurity.conf
include /usr/local/coreruleset/crs-setup.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-900-EXCLUSION-RULES-BEFORE-CRS.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-901-INITIALIZATION.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-905-COMMON-EXCEPTIONS.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-910-IP-REPUTATION.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-911-METHOD-ENFORCEMENT.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-912-DOS-PROTECTION.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-913-SCANNER-DETECTION.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-930-APPLICATION-ATTACK-LFI.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-931-APPLICATION-ATTACK-RFI.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-943-APPLICATION-ATTACK-SESSION-FIXATION.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/RESPONSE-950-DATA-LEAKAGES.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/RESPONSE-951-DATA-LEAKAGES-SQL.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/RESPONSE-952-DATA-LEAKAGES-JAVA.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/RESPONSE-953-DATA-LEAKAGES-PHP.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/RESPONSE-954-DATA-LEAKAGES-IIS.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/RESPONSE-959-BLOCKING-EVALUATION.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/RESPONSE-980-CORRELATION.conf
include /usr/local/coreruleset/rules/RESPONSE-999-EXCLUSION-RULES-AFTER-CRS.conf

Cài đặt HAProxy

$ wget https://github.com/haproxy/haproxy/archive/refs/tags/v2.7.0.tar.gz -O haproxy-v2.7.0.tar.gz
tar xzvf haproxy-v2.7.0.tar.gz
cd haproxy-2.7.0
make -j $(nproc) TARGET=linux-glibc \
USE_OPENSSL=1 USE_LUA=1 USE_PCRE=1 USE_SYSTEMD=1
sudo make install
Tạo file configuration cho modsecurity
sudo vim /etc/haproxy/spoe-modsecurity.conf
[modsecurity]
    spoe-agent modsecurity-agent
        messages check-request
        option var-prefix modsec
        timeout hello 100ms
        timeout idle 30s
        timeout processing 15ms
        use-backend spoe-modsecurity
    spoe-message check-request
        args unique-id src src_port dst dst_port method path query req.ver req.hdrs_bin req.body_size req.body
        event on-frontend-http-request

Cập nhật file /etc/haproxy/haproxy.cfg

$ vim /etc/haproxy/haproxy.cfg
frontend https-in
unique-id-format % { +X } o\ %ci:%cp_%fi:%fp_%Ts_%rt:%pid
unique-id-header X-Unique-ID
log-format "%ci:%cp [%tr] %ft %b/%s %TR/%Tw/%Tc/%Tr/%Ta %ST %B %CC %CS %tsc %ac/%fc/ %bc/%sc/%rc %sq/%bq %hr %hs %{+Q}r %[unique-id]"
filter spoe engine modsecurity config /etc/haproxy/spoe-modsecurity.conf
http-request deny if { var(txn.modsec.code) -m int gt 0 }
backend spoe-modsecurity
mode tcp
balance roundrobin
timeout connect 5s
timeout server 3m
server modsec1 127.0 . 0.1 :12345
Validate file HAProxy config
$ haproxy -c -f haproxy.cfg
Configuration file is valid
Đăng ký modsec và haproxy với systemd, tiếp đó, khởi chạy
sudo systemctl enable --now modsecurity

Check WAF Operation

Log ModSec sẽ được lưu trong file audit log. Bạn có thể đọc file audit log để kiểm tra xem CRS đã hoạt động chính xác chưa. Đường dẫn audit log có thể được thay đổi trong file modsecurity.conf

Sau khi chỉnh sửa file configuration, luôn phải restart ModSec service

sudo vim /etc/modsecurity/modsecurity.conf
SecAuditLogType Serial
SecAuditLog /var/log/modsecurity/modsec_audit.log
SecAuditLogFormat JSON
sudo mkdir -p /var/log/modsecurity/
sudo systemctl restart modsecurity

Thử gọi một bad request và check audit log

$ curl -I https://example.com/?../etc/passwd
$ cat /var/log/modsecurity/modsec_audit.log

 

Có thể dùng jq để xem log dưới dạng json

$ cat /var/log/modsecurity/modsec_audit.log | jq

Ở cấu hình mặc định, ModSec chỉ chạy với mode DetectionOnly, là phát hiện các truy cập bất thường và log lại chứ không xử lý.

Giờ ta sẽ enable Rule để block mọi truy cập bất thường:

sudo vim /etc/modsecurity/modsecurity.conf
SecRuleEngine On

 

Truy cập vào web bằng một URL đáng ngờ và ta sẽ bị chặn lại:

>> Đọc thêm các bài viết công nghệ hữu ích khác tại Tin tức

>> Trải nghiệm ngay hệ sinh thái Sunteco Cloud